Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 grudnia 2018 14:40 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji radni otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych, o sesji Rady Gminy.
Sołtysi uczestniczą w sesji bez prawa głosowania.
Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do publicznej wiadomości.
Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.
Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady.
Z przebiegu sesji sporządza się protokół.
Protokoły z sesji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, po ich zatwierdzeniu przez Radę Gminy na kolejnej sesji.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokółami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze. Uchwały są podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego są publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Skład Rady Gminy Chynów:

1 Mróz Stanisław - Przewodniczący Rady
2 Lis Joanna - Zastępca Przewodniczącego Rady
3 Bernaciak Piotr
4 Brzeziński Marek
5 Buczek Konrad
6 Czerniszewski Andrzej
7 Dobrzyński Tadeusz
8 Grochal Łukasz
9 Kowalczyk Małgorzata
10 Stankiewicz Jan
11 Stasiak Norbert
12 Świątkowska Teresa
13 Wichniewicz Jacek
14 Wojda Krzysztof
15 Woźniak Jacek

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie