Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 kwietnia 2014 16:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Informacje dla wyborców

W związku ze zbliżającymi się wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego – działając na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) – informuje się, że:

Wyborcy:

  • przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów,
  • nigdzie nie zamieszkali, a przebywający czasowo na terenie gminy mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w terminie do dnia 20 maja 2014 r.

Wyborcy niepełnosprawni w terminie do dnia 12 maja 2014 r.:

  • mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejscu stałego zamieszkania;
  • mogą zgłosić zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailla'e.

Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów urząd gminy, który sporządził spis, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie może być odebrane za pokwitowaniem, osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się w Referacie Spraw Obywatelskich i USC budynek C, wejście C, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Termin wydawania zaświadczeń upływa 23.05.2014 r. o godz.15.00.

Spis wyborców będzie udostępniany do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich i USC budynek C, wejście C, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. od dnia 06.05.2014 r. do dnia 16.05.2014r.

Wnioski, o których mowa powyżej należy składać w Urzędzie Gminy w Chynowie w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Druki wniosków są dostępne w Referacie Spraw Obywatelskich i USC : budynek C, wejście C, pokój nr 11. oraz poniżej:

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie