Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 kwietnia 2014 16:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z wyborami zarządzonymi na 25 maja 2014 r. informujemy, że przepisy ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w ww. wyborach określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. ( Dz .U. Nr 157, poz. 936).

Wyborcy, którzy mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika:

 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r.. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 • posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 1440 z póżn. zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

 • osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
 • osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być:

osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania;

Pełnomocnikiem nie może być :

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mężowie zaufania;
 • osoba kandydująca na posła do Parlamentu Europejskiego;
 • pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Jak udzielić pełnomocnictwa?

 • wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do wójta gminy;
 • wniosek należy złożyć najpóźniej: do dnia 15 maja 2014r. w Referacie Spraw Obywatelskich i USC : budynek C, wejście C, pokój nr 11 do godz. 15.00

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat);
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na

przyjęcie pełnomocnictwa, jeżeli osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co osoba udzielająca pełnomocnictwa.

UWAGA:

Wyborca ma prawo:

 • cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 23 maja 2014r., poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 • wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie