Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 kwietnia 2014 16:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Głosowanie korespondencyjne

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób, może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do 5 maja 2014 r. Wniosek należy złożyć najpóźniej: w Urzędzie Gminy w Chynowie : budynek A, pokój nr 3 do godz. 15.00

Zgłoszenie może być dokonane ustnie (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

  • imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy niepełnosprawnego ,
  • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Chynów,
  • oznaczenie wyborów,
  • wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie