Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 sierpnia 2018 11:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Zasiłek szkolny dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Chynów w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego m.in.:

1)śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,

2)nagłej, ciężkiej choroby ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego,

3)nagłej, ciężkiej choroby ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego,

4)ciężkiego wypadku ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego powodującego uszczerbek na zdrowiu,

5)klęski żywiołowej,

6)pożaru, włamania lub zalania mieszkania.


Zasiłek szkolny przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Chynów:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,


Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

- rodziców lub opiekunów prawnych,

- pełnoletniego ucznia (pełnoletni uczeń może upoważnić do złożenia wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego rodzica lub opiekuna prawnego), dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.


Druk wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Chynów można pobrać:

- poniżej w zakładce Pliki do pobrania,

- w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie ul. Główna 67, 05-650 Chynów (budynek C, pokój nr 8),

- w szkołach Gminy Chynów.


Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego i dochody netto rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

1)zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia,

2)odcinek renty/emerytury,

3)wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, przelewem bankowym) lub zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów albo zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

4)zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń rodzinnych,

5)zaświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych w przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo rolne(za dochód z 1 ha przeliczeniowego należy przyjąć kwoty:

- 288,00 zł - do 30 września 2018 r.,

- 308,00 zł - od 1 października 2018 r.

6)zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym –
w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,

7)zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym,

8)zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku – w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,

9)oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

10)każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina,

11)dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy) – dochód rodziny pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być również oświadczenie, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”


W przypadku ubiegania się o zasiłek dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie ul. Główna 67, 05-650 Chynów (budynek C, pokój nr 8) w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe informacje na temat zasiłku szkolnego można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie - nr tel. 48 661 57 64.

Wójt Gminy Chynów

(-) Tadeusz Zakrzewski


Załączniki do pobrania

1.Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Chynów.

2.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

3.Oświadczenie.

4.Upoważnienie dla rodzica/opiekuna prawnego do złożenia wniosku o zasiłek szkolny
w imieniu pełnoletniego ucznia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie