Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2018 12:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wójt Gminy Chynów ogłasza drugi konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Chynowie

Konkurs przeprowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393) i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej, powołanej przez Radę Gminy Chynów Uchwałą nr XXXVI/224/2018 z dnia 22 marca 2018r.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie kandydaci mogą uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Chynowie, w godzinach pracy zakładu, po uprzednim skontaktowaniu się z po. Kierownika SP ZOZ w Chynowie.

1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj.:

 • 1)posiadać wykształcenie wyższe,
 • 2)posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 • 3)posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 • 4)nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślne.

2. Kandydaci zobowiązani są złożyć pisemne oferty zawierające:

 • 1)podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • 2)dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 • 3)opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • 4)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • 5)kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • 6)w przypadku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika - informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 • 7)oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

3. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chynowie 05-650 Chynów ul. Główna 67, w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, adres korespondencyjny z numerem telefonu, oraz adnotację o treści: KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA SP ZOZ W CHYNOWIE.

4. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty należy składać do dnia 29.06.2018 r. do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w kopiach powinny być wcześniej potwierdzone za zgodność urzędowo lub notarialnie.

5. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Gminy w Chynowie Uchwałą Nr XXXVI/224/2018 z dnia 22 marca 2018r. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur — do 14- stu dni od ostatniego dnia składania ofert. Informacje o wyniku naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chynów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chynów.

Wójt Gminy Chynów

(-)Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie