Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 sierpnia 2018 11:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Stypendium szkolne dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Chynów w roku szkolnym 2018/2019

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Chynów:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży

i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów przypadających na jedną osobę w rodzinie, w szczególności, gdy

w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


W roku szkolnym 2018/2019 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi:

 • 514 zł netto na osobę - kryterium obowiązuje do 30 września 2018 r.,
 • 528 zł netto na osobę - kryterium obowiązujące od 1października 2018 r.
 • Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty, tj.: stypendium szkolnego; zasiłku szkolnego, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw: oświaty

  i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o:

  1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

  2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

  3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


  Do dochodu ustalonego jak wyżej nie wlicza się:

  1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

  2) zasiłku celowego;

  3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny (z ustawy o systemie oświaty);

  4) wartości świadczenia w naturze;

  5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

  6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693);

  7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

  8) świadczenia wychowawczego - tzw. „500+”, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.z 2018 r. poz. 998).

  Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.


  Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

  Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

  1) rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

  2) pełnoletniego ucznia (pełnoletni uczeń może upoważnić do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego rodzica lub opiekuna prawnego),

  3) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.


  Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Chynów można pobrać:

  1) poniżej w zakładce Pliki do pobrania,

  2) w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie ul. Główna 67, 05-650 Chynów (budynek C, pokój nr 8),

  3) w szkołach Gminy Chynów.


  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód netto rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku, jak niżej:

  1) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia,

  2) odcinek renty/emerytury,

  3) wyroki sądowe o wysokości zasądzonych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, przelewem bankowym) lub zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów albo zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

  4) zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń rodzinnych,

  5) zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych w przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo rolne (dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł - do 30 września 2018 r. a od 1 października 2018 r. dochód z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił 308 zł.),

  6) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  7) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym,

  8) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku – w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,

  9) oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

  10) inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny,

  11) dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy) – dochód rodziny pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


  Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być również oświadczenie, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

  W przypadku ubiegania się o stypendium dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

  Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot kosztów edukacyjnych poniesionych przez wnioskodawcę wg katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego nabycie towaru lub usługi.

  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie ul. Główna 67, 05-650 Chynów (budynek C, pokój nr 8) w terminie do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2018 r.

  Szczegółowe informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie - nr tel. 48 661 57 64.


  Uwaga

  Otrzymujący stypendium szkolne jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Nienależnie pobrane stypendium podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


  Wójt Gminy Chynów

  (-) Tadeusz Zakrzewski


  Załączniki do pobrania

  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Chynów.

  2. Klauzula informacyjna.

  3. Katalog wydatków kwalifikowanych.

  4. Oświadczenie.

  5. Upoważnienie dla rodzica/opiekuna prawnego do złożenia wniosku o stypendium szkolne w imieniu pełnoletniego ucznia.

  Pliki do pobrania

  Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

  Logowanie