Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 listopada 2012 12:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

REFORMA GOSPODARKI ODPADAMI - zmiany od 1 lipca 2013 roku


Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia zmiany sytemu gospodarki odpadami. Mieszkańcy nie będą już podpisywali umów z firmami wywożącymi odpady. Gmina wyłoni w drodze przetargu jedną firmę do obsługi całego jej terenu. Wszyscy mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie ze stawką, którą wyznaczy w drodze uchwały Rady Gminy. Osoby, które będą segregowały odpady zapłacą mniej. Opłaty naliczane będą na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości. Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013r.

Na początku 2013r. Urząd Gminy w Chynowie zorganizuje cykl spotkań z mieszkańcami, na których przybliżany będzie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gminy powiatu grójeckiego planują prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami w ramach powstającego związku międzygminnego „Natura”.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie