A A Drukuj

4 czerwca 2013 14:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rada Gminy


Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji radni otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych, o sesji Rady Gminy.
Sołtysi uczestniczą w sesji bez prawa glosowania.
Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do publicznej wiadomości.
Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.
Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady.
Z przebiegu sesji sporządza się protokół.
Protokoły z sesji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej po ich zatwierdzeniu przez Radę Gminy na kolejnej sesji.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokółami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady Gminy Chynów:
  
 
1
  Mróz Stanisław - Przewodniczący Rady
 
2
  Lis Joanna - Zastępca Przewodniczącego Rady
 
3
  Cybulski Wiesław
 
4
  Dobrzyński Tadeusz
 
5
  Dutkowski Tomasz
 
6
  Grochal Łukasz
 
7
  Łaszewski Wojciech
 
8
  Maćkiewicz Bogusław
 
9
  Niemiec Krzysztof
 
10
  Pilacki Stanisław
 
11
  Pindor Zygmunt
 
12
  Stankiewicz Jan
 
13
  Stasiak Norbert
 
14
  Wichniewicz Jacek
 
15
  Wojda Krzysztof

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie