Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2018 09:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy

Informuję, iż w dniu 27 czerwca 2018. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
  5. Informacja o sprawach bieżących gminy
  6. Rozpatrzenie pism do Rady Gminy
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym:

1) Wystąpienie Wójta w sprawie:
a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za 2017 rok,
b) sprawozdania finansowego
c) informacji o stanie mienia Gminy Chynów

2) Odczytanie opinii RIO w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chynów za rok 2017
3) Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chynów o wykonaniu budżetu Gminy Chynów za 2017 r.
4) Przedstawienie treści wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chynów
5) Odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów
6) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a)w sprawie przystąpienia dosporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka

b)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie 0010 Drwalewice,

c)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chynów

d)zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie

e)udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu

f)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029

g)zmiany w budżecie gminy na rok 2018

11. Zapytania i wolne wnioski

12. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Gminy.Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie