Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 16:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy

Informuję, iż w dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy.
 5. Rozpatrzenie pism do Rady Gminy.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Chynów za rok 2018.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chynów wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym:
  1. Wystąpienie Wójta w sprawie:
   • a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za 2018 rok,
   • b) sprawozdania finansowego,
   • c) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chynów;
  2. Przedstawienie opinii RIO w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chynów za rok 2018;
  3. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chynów o wykonaniu budżetu Gminy Chynów za 2018 r.;
  4. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chynów;
  5. Odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów;
  6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 r. i sprawozdania finansowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Chynów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Chynów ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie VIII sesji Rady Gminy.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady
Stanisław Mróz

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie