Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2019 09:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad VII sesji Rady Gminy

Informuję, iż w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się VII sesja Rady Gminy Chynów.

Porządek obrad:

 1. otwarcie VII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
 7. podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 -letnie i dzieci młodsze
 8. podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
 9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 275, położonej w obrębie 0049 Watraszew, stanowiącej własność Gminy Chynów
 10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Henryków
 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Chynowie za 2018 rok
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie
 13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 r.
 14. zapytania i wolne wnioski
 15. zakończenie VII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie