Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 14:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy

Informuję, iż w dniu 22 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się IV sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie IV sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Drwalew, Chynów, Wola Chynowska, gmina Chynów etap I
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy
 9. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023
 11. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2029
 12. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
 13. sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności za okres sprawowania funkcji
 14. zapytania i wolne wnioski
 15. zakończenie IV sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie