Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 stycznia 2019 15:45 | wersja 5 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Podatki

Dział podatków i opłat lokalnych:

Osoby prowadzące:

Joanna Piekarniak
Danuta Bąkowska
Joanna Kwiatkowska

Pokój nr 6, tel. (48) 66 15 735

Lista spraw:

 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami podatków
 • Wydawanie decyzji ustalających zobowiązanie pieniężne
 • Wydawanie decyzji o zmianie zobowiązanie pieniężnego
 • Wydawanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia należności podatkowych
 • Wydawanie decyzji w sprawie zastosowania ustawowych ulg podatkowych
 • Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (podanie) o wydanie zaświadczenia o stanie posiadania
 • Zaświadczenia o stanie posiadania (bez opłat) wydawane są do:

  • celów socjalnych,
  • nauki, szkolnictwa,
  • alimentów,
  • ubezpieczeń, rent strukturalnych,

  Zaświadczenia o stanie posiadania (z opłatami) wydawane są do pozostałych celów jak:

  • bank,
  • Sąd (w sprawach innych niż alimentacyjne),
  • na wniosek podatnika.

  Opłaty:

  • Zaświadczenie o stanie majątkowym - opłata skarbowa 17 zł
  • Zaświadczenie o niezaleganiu - opłata skarbowa 21 zł

  Podstawa prawna:

  Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm), oraz ustawa o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

  Wydawanie decyzji ustalających zobowiązanie pieniężne

  Wymagane dokumenty:

  • Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
  • Osoby fizyczne - wypełniony formularz informacji o podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.

  Podstawa prawna:

  PODATEK ROLNY - Ustawa z 15.XI.1984 r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.),

  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.),

  PODATEK LEŚNY - Ustawa z dnia 30.X.2002r. o podatku leśnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.).

  Podatek od nieruchomości:

  1. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
   1. grunty,
   2. budynki lub ich części,
   3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Podstawa opodatkowania:
  • dla gruntów - powierzchnia
  • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
  • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

  Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
  Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w pkt. 8).
  Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji administracyjnej i płatny jest w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach : do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
  Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:

  1. składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca a za styczeń do dnia 31 stycznia.

  Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. (Na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy zaznaczyć, że jest to korekta.). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
  Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
  Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.
  Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

  Podatek rolny:

  1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
  2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
  3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
  4. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego,
  5. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
  6. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
  7. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek rolny lub informacji o gruntach należy zaznaczyć, że jest to korekta.). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.
  8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
   1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
   2. odpowiedni skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
   3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
  9. Zwolnienia z podatku rolnego określa ustawa o podatku rolnym. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

  Podatek leśny:

  1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
  2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
  3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
  4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  5. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
  7. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku leśnym.
  8. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
  9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
   1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
   2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian określonych w pkt 10 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
   3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
  10. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, o których mowa w pkt 11 organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek.
  11. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek leśny lub informacji o lasach należy zaznaczyć, że jest to korekta.). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.
  12. Zwolnienia z podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

  Wydawanie decyzji o zmianie zobowiązanie pieniężnego

  Wymagane dokumenty:

  • dokumentacja urzędowa (zmiana geodezyjna) przekazana ze Starostwa Powiatowego w Grójcu, potwierdzająca zaistnienie zmiany podstaw opodatkowania.

  Podstawa prawna:

  PODATEK ROLNY - Ustawa z 15.XI.1984 r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.),

  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z póź. zm.),

  PODATEK LEŚNY - Ustawa z dnia 30.X.2002r.o podatku leśnym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.).

  Wydawanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia należności podatkowych

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, jakie podmiot ubiegający się o pomoc (przedsiębiorca, rolnik) otrzymał w roku, w którym ubiega się pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (art. 37 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.); niosek (podanie) o odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie należności podatkowej
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy (przedsiębiorcy, rolnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie – tj. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – rolnika

  Wydawanie decyzji w sprawie zastosowania ustawowych ulg podatkowych

  Ulga z tutułu nabycia gruntów

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zastosowanie ustawowej ulgi podatkowej
  • formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę
  • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymane w ciągu danego roku i dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  • Akt notarialny

  Ulga inwestycyjna

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zastosowanie ustawowej ulgi podatkowej
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
  • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

  Podstawa prawna:

  PODATEK ROLNY - Ustawa z 15.XI.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.)

  Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

  Wymagane dokumenty:

  • deklaracja na podatek od środków transportowych.

  Uwagi:

  1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
  2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
  3. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.
  4. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
  5. Podatnicy są obowiązani:
   1. składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzane na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
   2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. (Na formularzu deklaracji na podatek od środków transportowych należy zaznaczyć, że jest to korekta deklaracji). Deklarację należy skorygować w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności).
  6. Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch proporcionalnych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
  7. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
   1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek jest płatny w dwóch proporcionalnych ratach:- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,- do dnia 15 września roku podatkowego – II rata.
   2. po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
  8. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
  9. Podatek od środków transportowych uiszcza się bez wezwania.
  10. Zwolnienia z podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późń. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm).

  Pliki do pobrania

  • Uchwała nr XXXVI/229/2018 w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości Uchwala_XXXVI_229_2018.pdf 2 MB

   Uchwała nr XXXVI/229/2018 w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

  Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

  Logowanie