Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lipca 2018 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Wola Chynowska dz. nr 71

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHYNÓW

O PRZETARGU

Wójt Gminy Chynów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chynów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 71 o powierzchni 2,19 ha, położona w obrębie 0054 Wola Chynowska, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00093985/0.

Opis nieruchomości:: działka zlokalizowana jest poza terenem zabudowanym, przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej, na której oznaczone są następujące rodzaje użytków: lasy LsV o powierzchni 2,09 ha, pastwiska trwałe PsV o powierzchni 0,05 ha i grunty orne RVI o powierzchni 0,05 ha. Grunt jest niezagospodarowany, nieużytkowany rolniczo, porośnięty drzewostanem. W części działki znajdują się tereny po eksploatacji piasku, które wymagają zniwelowania powierzchni zwałów i uporządkowania wyrobisk wypełnionych śmieciami.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów - obszaru miejscowości Wola Chynowska działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 71 znajduje się w części na terenie oznaczonym symbolami planistycznymi 43.5.2-2ZL I 43.5.2-18ZL przeznaczonym pod tereny lasów oraz w części na terenie oznaczonym symbolem planistycznym 43.3.1-8R przeznaczonym pod tereny rolne upraw polowych i użytków zielonych.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 195 574,00zł. (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi: 10 000,00 zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13.08.2018r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie (Budynek „B”, wejście „B”).

Sprzedaż nieruchomości gruntowej wystawionej do sprzedaży jest zwolniona od podatku i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Pierwszy przetarg odbył się 11 czerwca 2018 r.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Chynów, nie jest obciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 09.08.2018r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki.

2. Uczestnicy przetargu do dnia 09.08.2018r. muszą wpłacić wadium oraz złożyć niżej wymienione dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacji stanu nieruchomości,

- w przypadku wystąpienia osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim należy złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie nieruchomości wraz z oświadczeniem czy nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego czy osobistego.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

3. Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

6. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Chynowie najpóźniej przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie podaje się informację (wraz z przyczyną) do publicznej wiadomości.

9.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.

10.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy

w Chynowie, budynek A, pokój nr 7 lub telefonicznie (48) 661- 57- 38.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chynowie od dnia 12.07.2018 do dnia 13.08.2018 i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl.


Chynów, dnia 12.07.2018r.

Wójt Gminy Chynów

(-) Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie