Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lutego 2019 12:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Nabór członków do komisji konkursowej

Wójt Gminy Chynów ogłasza nabór członków do komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej.

Członkiem komisji może zostać osoba reprezentująca organizację pozarządową lub wyznaczona do jej reprezentacji przez upoważnioną osobę. Wszystkich zainteresowanych prosimy zgłaszać kandydatury do dnia 12 lutego 2019r. do godz. 12:00 do Urzędu Gminy Chynów, 05-650 Chynów, ul. Główna 67, osobiście (pok. 2) lub za pośrednictwem poczty albo drogą e-mail na adres promocja@chynow.pl

Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert złożonych na konkurs zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym. Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie o treści „Oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert” lub powiadamiają osobę, która ich delegowała, o wycofaniu się z prac komisji i konieczności delegowania kolejnej osoby. Członkowie komisji z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

Zasady pracy komisji szczegółowo zostały określone w "Programie współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019".

Chynów, 5 lutego 2019r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie