Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 14:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisja Rewizyjna - kadencja 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna:

  • kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
  • bada gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym także wykonanie budżetu gminy
  • opiniuje wykonanie budżetu
  • występuje do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  • wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę Gminy

Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.

Skład Komisji Rewizyjnej:

1.Wichniewicz Jacek - Przewodniczący Komisji
2.Brzeziński Marek
3.Dobrzyński Tadeusz
4.Grochal Łukasz
5.Stasiak Norbert

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie