Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 marca 2019 20:00 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisja Rewizyjna - kadencja 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna:

  • kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
  • bada gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym także wykonanie budżetu gminy
  • opiniuje wykonanie budżetu
  • występuje do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  • wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę Gminy

Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.

Skład Komisji Rewizyjnej:

1.Wichniewicz Jacek - Przewodniczący Komisji
2.Dobrzyński Tadeusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3.Brzeziński Marek
4.Grochal Łukasz
5.Stasiak Norbert
6.Wojda Krzysztof
7.Woźniak Jacek

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie