Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 kwietnia 2013 15:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin


Sposób załatwienia sprawy:

 • rejestracja osoby w rejestrze stałych mieszkańców Gminy

 • wydanie potwierdzenia zameldowania na pobyt stały

Wymagane dokumenty:

 • dokument tożsamości, wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego wg. wzoru określonego w        ustawie, odrębnie dla każdej osoby.

 • potwierdzenia faktu pobytu w lokalu potwierdzone przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzający tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Dokument na podstawie którego ma nastąpić zameldowanie należy przedstawić do wglądu  w oryginale.

 • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały na terenie RP ( nie dot. osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu). 
 • cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz  ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu 

 • członek rodziny obywatela Unii Europejskiej nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Opłata:

 • nie podlega opłacie skarbowej

 Termin załatwienia sprawy:

 • w dniu zgłoszenia w sprawach nie wymagających wydania decyzji.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn.10 kwietnia 1974r /tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr  139 poz.993 z późn. zm./

 • Rozporządzenie MSW z dn.19 grudnia 2012r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych Dz. U. z 2012r poz.1475.

 • Ustawa z dn.14czerwca 1960r-Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity : Dz. U. z 2000r Nr 98 poz.1071 z późn. zm.

Miejsce dokonania czynności zameldowania:

 • Urząd Gminy Chynów :budynek C, wejście C, pokój nr 11-Pokój Ewidencji Ludności i dowodów osobistych

Godziny pracy ; od poniedziałku do piątku godz.7.00-15.00.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie