Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 grudnia 2014 15:19 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji radni otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych, o sesji Rady Gminy.
Sołtysi uczestniczą w sesji bez prawa glosowania.
Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do publicznej wiadomości.
Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.
Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady.
Z przebiegu sesji sporządza się protokół.
Protokoły z sesji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej po ich zatwierdzeniu przez Radę Gminy na kolejnej sesji.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokółami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady Gminy Chynów:

1

Mróz Stanisław - Przewodniczący Rady

2

Lis Joanna - Zastępca Przewodniczącego Rady

3

Brzeziński Marek

4

Cybulski Wiesław

5

Czerniszewski Andrzej

6

Dutkowski Tomasz

7

Grochal Łukasz

8

Maćkiewicz Bogusław

9

Pilacki Stanisław

10

Schab Katarzyna

11

Stankiewicz Jan

12

Stasiak Norbert

13

Świątkowska Teresa

14

Wichniewicz Jacek

15

Wojda Krzysztof

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie