Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 maja 2005 11:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Budowa sali sportowej z zapleczem techniczno-sanitarnym przy Publicznym Gimnazjum w Chynowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 60.000 euro

/roboty budowlane/
Budowa sali sportowej z zapleczem techniczno-sanitarnym przy Publicznym Gimnazjum w Chynowie

ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Chynowie, do kontaktów: Tadeusz Zakrzewski, 05-650 Chynów, woj. mazowieckie, tel. 048 6614297, fax 0048 6614214, e-mail: chynow@chynow.pl, www.chynow.pl.
    2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
    3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
    4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1)  Opis
    1.2)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sali sportowej z zapleczem techniczno-sanitarnym przy Publicznym Gimnazjum w Chynowie.
    1.3)  Opis przedmiotu zamówienia: Budowa sali sportowej o konstrukcji lekkich dźwigów stalowych eliptycznych, o rozpiętości 24 m wraz z wyposażeniem:
- wymiary: 19x36 m
- powierzchnia użytkowa: 1 274,2 m kw.
- kubatura; 6 196 m sześc..
    1.4)  Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Chynów.
    1.5)  Nomenklatura
    1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.22.
    1.6)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
    1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2)   Wielkość lub zakres zamówienia
    2.1)  Wartość lub zakres zamówienia: jak w pkt 1.3.
3)   Termin wykonania: data zakończenia: 30.07.2006;
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1)  Wymagane wadium: 40 000 PLN.
2)  Warunki uczestnictwa
    2.1)  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, a w szczególności:
- wykażą iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonali co najmniej 3 zadania podobne do przedmiotu zamówienia /sale gimnastyczne lub budynki użyteczności publicznej - oświatowe/,
- wykażą, że dysponują środkami fianansowymi lub mają możliwość uzyskania kredytu w wysokości równej lub wyższej niż kwota 1 000 000 zł,
- wykaża, że osiągnęli w latach 2003-2004 średni roczny przychód w wysokości co najmniej 3 000 000 zł,
- oraz spełniają inne warunki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c) zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów metodą zero-jedynkową, co oznacza, że brak jednego z wymaganych dokumentów lub niespełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, ta oferta zostanie odrzucona.
3)  Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
cena - 95%
okres gwarancji - 5%
4)  Informacje administracyjne
    4.1)  Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 28.06.2005.
    4.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.06.2005 godzina 10:00.
    4.3)  Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert.
    4.4)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.06.2005, godzina 10:30, Urząd Gminy w Chynowie /sala konferencyjna/.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie